Банер
Српски
Викторија Трнинић, Игор Јеласка, Јанез Шталец | Свеучилиште у Сплиту, Кинезиолошки факултет; Свеучилиште у Загребу, Природословно математички факултет, Хрватска.
indent Сажетак
Сврха овог рада је да се прикаже статус факторске анализе с историјског и савременог аспекта истраживања психологије личности и кинезиологије те смернице употебе метода ФА. Истраживачи психологије и кинезиологије, примењују факторско-аналитичке методе у истраживањима способности и особина с циљем развоја хијерархијских теорија организације личности. Међутим, ограничавање на један приступ истраживањима, експлицитније, на факторско-аналитички приступ с циљем развијања класификације способности и особина личности ограничава се на одређено теоретско стајалиште које одређује наше схватање понашања људи. Надаље, приступи истраживача психологије и кинезиологије разликују се у примени ФА у откривању способности и особина људи, те броја способности и особина личности који се примењују у опису личности. Развојем научне методологије која дефинише латентне структурне односе развија се потреба за преиспитивањем прикладности и ограничења употребе метода ФА у психологији и кинезиологији. Статистичка техника факторске анализе употребљава се у склопу номотетичког модела како би одговорили на питања у теорији способности и особина које одговарају структури личности у ширем смислу. Притом се проблемски разматра ротација фактора, могућа вишезначност добијених резултата те степен подударности између различитих истраживања. Надаље, објашњена је примереност стратегија истраживачког приступа при уптреби метода ФА. У складу с тим, обрађени су и примери проблема употребе метода ФА.
keywords ФАКТОРСКА АНАЛИЗА / ПРИКЛАДНОСТ / ОГРАНИЧЕЊА / РОТАЦИЈА ФАКТОРА / СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
 
Боро Штрумбељ, Саша Јаковљевић, Фране Ерчуљ
Универзитет у Љубљани, Факултет спорта; Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Овај рад у основи има за циљ да представи примењивост модификованог "30-15ИФТ" теста на узорку женске сениорске кошаркашке репрезентације Србије. Технологија којa је коришћена омогућила је добијање једнаког броја параметара у вези са самим тестом као и у вези са издржљивошћу испитаница. Поред нивоа развијености појединих показатеља посебне издржљивости кошаркашица, постојала је заинтересованост и за разлике између појединачних типова играчица. Резултати показују да су након, око 13 минута трчања, испитанице у просеку достизале максималну брзину од 15.5 km/h, са максималним пулсом од 187.4 откуцаја·min-1, максималном концентрацијом лактата од 7.8 mmol-l, максималним релативним уносом кисеоника од 52.2 ml·min-1/kg-1, максималном минутном запремином издахнутог угљен-диоксида од 3473.5 ml·min-1 и максималном плућном вентилацијом од 117.6 l·min-1. Код последње две варијабле пронађене су статистички значајне разлике између појединачних типова играча (одбрамбених играча, нападача и центара). "30-15ИФТ" интермитентни кондициони тест на терену показао се као погодан за процену тренутних функционалних способности кошаркаша и кошаркашица као и за идентификовање варијација у њиховој спремности током различитих периода тренинга. Међутим, нека питања у вези са примењивошћу овог теста у научно-истраживачке сврхе још увек треба разјаснити.
keywords ФУНКЦИОНАЛНЕ / СПОСОБНОСТИ / КОШАРКАШИЦЕ / ТЕСТИРАЊЕ
 
Марко Трнинић, Марио Јеличић, Никола Форетић
Свеучилиште у Сплиту, Кинезиолошки факултет; КК Загреб Kроација Осигурање, Хрватска.
indent Сажетак
Сврха овог истраживања је утврђивање и објашњење релација између варијабли морфолошког статуса и ситуационе ефикасности основних типова играча с једне, те коначног пласмана врхунских јуниорских кошаркашких тимова на такмичењу с друге стране. На основу добијених резултата може се претпоставити да морфолошки статус унутар узорака крила и центара, за разлику од узорка бекова, разликује високо од ниско пласираних тимова на такмичењу. Притом, високо пласирани тимови, у односу на ниско пласиране, имају у свом саставу центре израженије лонгитудиналности, те крила с ниско израженим адипозитетом и већом волуминозности. Надаље, установљене су релације између показатеља ситуационе ефикасности и спортског постигнућа на узорку бекова на нивоу статистичке значајности (п<0.01). Високо пласирани тимови, у односу на ниско пласиране, у свом саставу имају бекове које обележава вештина додавања која се изражава асистенцијама,те реализаторске способности за два и за три поена.
keywords КОШАРКА / ТИПОВИ ИГРАЧА / ВРХУНСКИ / МОРФОЛОШКА СТРУКТУРА / СИТУАЦИОНА ЕФИКАСНОСТ
 
Владимир Илић, Милош Мудрић, Горан Касум, Марко Ћирковић, Дејан Гавриловић | ФСФВ; Министартсво финансија привреде, Управа царина; Школа за бродарство, бродоградњу и хид., Београд.
indent Сажетак
Циљ овог истраживања је био да се утврди утицај систематског бављења џудоoм на морфолошке карактеристике и моторичке способности ученика млађег школског узраста. Узорак у овом екс-пост-факто истраживању је чинило 25 џудиста просечног узраста 8,52 година и 32 неспортиста просечног узраста 8,59 година. Поређене су морфолошке карактеристике и моторичке способности ученика који су изложени одређеном утицају тренинга у џудо спорту и моторичке способности и морфолошке карактеристике ученика млађег школског узраста који нису изложени тренажном утицају, означених као неспортисти. Посматране су 3 варијабле за процену морфолошких карактеристика и 5 за процену моторичких способности. За тестирање разлика аритметичких средина између група у појединачним варијаблама коришћен је двосмерни Т-тест за мале независне узорке. Анализа резултата показала је да je код морфолошких карактеристика, између групе џудиста и групе неспортиста примећена статистички значајна разлика. У моторичким способностима, између џудиста и неспортиста је уочена статистички значајна разлика у следећим варијаблама: брзинска снага, репетативна снага и агилност, док код снажне издржљивости и гипкости нису констатоване статистички значајне разлике. Добијени резултати могу се објаснити генетском условљеношћу посматраних варијабли у млађем школском узрасту, као и чињеницом да су поједини ученици из групе џудиста релативно кратко изложени тренажном утицају. Осим тога, поједини ученици из групе неспортиста тренирали су неки други спорт, али у току тестирања нису припадали ниједном спортском клубу или спортској селекцији.
keywords ТРЕНИНГ / ЏУДО / УЧЕНИЦИ / НЕСПОРТИСТИ / ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 
Дејан Савичевић, Дејан Сузовић, Бранислав Драгић | Висока школа струковних студија за образовања васпитача, Сремска Митровица; Универзитет у Београду - ФСФВ, Универзитет у Нишу - ФСФВ.
indent Сажетак
Циљ истраживања је испитивање ефеката деветомесечног програмског модела физичких активности усмереног на моторички статус деце узраста 6-7 година. Хипотетички оквир истраживања заснива се на претпоставци да ће специфични курикулум физичких активности заснован на социоконструктивистичком приступу у трајању од девет месеци, довести до позитивних трансформацијских ефеката моторичких способности деце предшколског узраста. Истраживање је спроведено на узорку од 128 деце узраста (АС±СД) 6.23±0.88 године, која нису укључена у додатне програме физичких активности. Узорак је подељен на два субузорка која су чинила експериментална (N=61) и контролна група (N=67). Примењено је 12 моторичких тестова којима је тестирано шест хипотетских моторичких фактора. Деветомесечни програм физичких активности је реализован пет пута недељно у обе групе. Свака организациона форма физичког васпитања у експерименталној групи је била реализована у 30%дужем временском трајању у односу на идентичне форме физичких активности предвиђене редовним курикулумом у вртићима. Програмски дизајн експерименталне групе заснивао се на премисама социјалног конструктивизма на којима су структуирани диференцирани садржаји физичких активности. Значајност разлика у развојном нивоу моторичких способности процењена је применом мултиваријантне (MANOVA-са поновљеним мерењем) и униваријантне анализе варијансе (ANOVA-са поновљеним мерењем). Применом мултиваријатне анализе за поновљена мерења (MANOVA са поновљеним мерењем) утврђена је статистички значајна разлика (F=436.35, p=0.01, ета квадрат=0.67) у развојном нивоу моторичких способности деце експерименталне и контролне групе. На униваријантном нивоу статистичка значајна разлика између група евидентирана је на нивоу значајности p ≤ 0.05 у варијаблама које дефинишу силу, експлозивну, репетативну снагу и елементе брзине и то у корист експерименталне групе. Развојни ниво моторичких способности деце обухваћене експерименталним третманом статистички значајно се разликује од постигнутог развојног нивоа моторичких способности деце обухваћене редовним курикуломом физичког васпитања у дечјем вртићу.
keywords ИГРА / ПОЛИГОНИ / СНАГА / БРЗИНА / КООРДИНАЦИЈА / ГИПКОСТ / ПРЕЦИЗНОСТ
 
Лидија Московљевић, Ана Орлић
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Иако се појединим спортовима традиционално приписују мушке или женске карактеристике, савремене тенденције иду у правцу мењања родне неједнакости у спорту и физичком васпитању. Циљ овог истраживања био је испитати релације између пола, моторичких и музичких способности, ставова студената према ритмичкој гимнастици и њихове успешности у савладавању програмских садржаја теорије и методике ритмичке гимнастике. Узорак је чинило 104 испитаника, студената треће године Факултета спорта и физичког васпитања у Београду. Моторичке и музичке способности операционализоване су резултатима на тестовима који су саставни део квалификационог испита на ФСФВ: тесту општих моторичких способности, тесту специфичних моторичких способности са лоптом и тесту за процену осећаја за ритам и покрет и процену музикалности, а успешност савладавања садржаја ТиМ РГ оценом из овог предмета. Ставови испитаника мерени су инструментом Конотативни диференцијал, који обухвата три димензије става: афективну, когнитивну и конативну. Поред овога, прикупљени су подаци о школском успеху испитаника. Резултати су показали да се испитаници женског и мушког пола не разликију по својим постигнућима на тесту за процену осећаја за ритам и покрет и процену музикалности, као ни по свом постигнућу на ТиМ РГ. Такође, показано је да је овај тест предиктиван за оцену из предмета ТиМ РГ. Иако су ставови испитаника оба пола веома позитивни, показано је да жене имају нешто позитивније ставове од мушкараца. Ставови испитаника према ритмичкој гимнастици су у позитивној корелацији са оценом из ТиМ РГ. Добијени резултати указују да ће студенти оба пола у својој будућој педагошкој пракси бити спремни да подједнако успешно примењују ритмичку гимнастику као један од садржаја Програма физичког васпитања.
keywords СПОРТ / НАСТАВА / РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА / ПОЛНЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ
 
Вујадин М. Мујовић, Дејан Г. Чубрило
Америчка школа медицине Београд.
indent Сажетак
У раду су описани најважнији циљеви лекарског прегледа пре почетка бављења спортом, фактори за индивидуално прилагођавање прегледа и значајни фактори који омогућавају да се свака особа безбедно бави физичким активностима. У односу на старост, посебна пажња у смислу додатних дијагностичких процедура се посвећује предпубертетском, пубертетском узрасту и старијим особама. Поремећаји менструалног циклуса се често јављају код активних спортисткиња и захтевају рану процену нутритивног и хормоналног статуса. При процени стања кардиоваскуларног система посебно је важно проценити ризик од изненадне смрти због срчаног удара (eng. sudden cardiac death). Према Мароновој студији (Maron et al, 1996) узроци изненадне срчане смрти су хипертрофична кардиомиопатија, аномалије извора леве коронарне артерије, атеросклероза и руптура аорте. Физикални преглед кардиоваскуларног система подразумева добро познавање суптилних промена електрокардиографских и ехокардиографских параметара, при чему се посебна пажња треба усмерити на електрокардиографске промене које се мењају са годинама и промене које су под утицајем тренажног оптерећења, посебно са аспекта поремећаја редокс равнотеже и нутритивног статуса.
keywords ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД / УЗРАСТ / ПОЛ / ИЗНЕНАДНА СРЧАНА СМРТ / ЕКГ