Банер
Српски
Миленко Јанковић.
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад.
indent Сажетак
Применом мета анализе у простору моторичких способности и морфолошких карактеристика, утврђено је постојање разлика између дечака и девојчица узраста 6 и 7 година. Анализа је обављана за 5 антропометријских и 7 моторичких варијабли, а у свакој варијабли је узорак био преко 1000 испитаника. Резултатима је потврђено да су дечаци виши и тежи, а да девојчице имају више поткожног масног ткива. У простору моторичких способности утврђено је да су дечаци бољи у варијаблама којима се код мале деце процењује координација (Полигон натрашке, Трчање 20 m и Скок удаљ из места), док девојчице имају боље вредности у варијабли којом се процењује гипкост (Претклон). У осталим моторичким варијаблама није утврђена значајна разлика између дечака и девојчица. Овим се потврђују резултати досадашњих истраживања квантитативних разлика између дечака и девојчица и предлажу се решења за унапређивање координације код девојчица, односно гипкости код дечака.
keywords ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ / МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ / МОТОРИКА / АНТРОПОМЕТРИЈА / ДЕЧАЦИ / ДЕВОЈЧИЦЕ
 
Адам Петровић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Циљ овог истраживања је да укаже на могуће језичке, логичке и сазнајне проблеме у тумачењу и разумевању основних појмова у теоријама моторичких способности (ТМС). Такав начин преиспитивања није усмерен само на "пуко разумевање", већ може довести и до "новог раста" научног сазнања. Сходно томе, постављено је истраживачко питање, односно проблем овог истраживања: да ли постоји језички, логички и сазнајни склад између основних појмова у теоријама моторичких способности човека? Одговор на постављено истраживачко питање упућује да потпунији склад између основних појмова у теоријама моторичких способности треба тражити у научном дијалогу између истраживача различитих уверења.
keywords ТЕОРИЈА / ЈАЧИНА / СНАГА / БРЗИНА / ИЗДРЖЉИВОСТ / ОКРЕТНОСТ / КООРДИНАЦИЈА / ГИПКОСТ
 
Фахрудин Маврић, Изет Кахровић, Бенин Мурић, Оливер Раденковић.
Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм Спорт и физичко васпитање.
indent Сажетак
Редовне физичке активности треба да буду саставни део активног начина живота и културног трошења слободног времена. Програми таквих активности се све више и ефикасније примењују у превенцији и отклањању здраствених тегоба, нарочито оних које су последица смањеног кретања, неадекватне исхране и прекомерне нервне напетости. Бројна истраживања су показала нове податке о односу физичке активности и квалитета живота. Свака особа би требало да упражњава физичку активност умереног интензитета скоро свакодневно 30 до 60 минута, зато што су активни људи здравији и издржљивији, имају позитивнији став према послу и боље се носе са свакодневним стресом. Активност помаже и да изгледате боље, чини вас виталнијим и срећнијим. Истраживања су јасно показала како физичка активност утиче на побољшање здраственог стања и смањује ризика од многих болести. Активан живот даје енергију, животну снагу, мења негативне навике, побољшава здравље, јача енергију и жељу за животом. Циљ истраживања је био да се утврде ефекти редовне физичке активности на организам човека. Проблем истраживања је прикупљање студија, анализа резултата и анализа закључака до којих су дошли аутори студија. Прикупљање литературе извршено је помоћу интернет претраживача, доступних радова у бази Kobson, Google scolar и других доступних часописа из области спортских наука. Метода обраде података је дескриптивна, зато што се студије баве различитим програмима вежбања, код људи различитих узрасних доби, а тестирања су обављена различитим мерним инструментима, па не постоји могућност компарације резултата другим методама.
keywords ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ / ЗДРАВЉЕ / ВЕЖБАЊЕ
 
Сања Мандарић, Вељко Делибашић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања; Адвокат из Београда.
indent Сажетак
Спорт на врхунском нивоу, намеће нове и све захтевније физичке и психичке притиске, а жеља за такмичењем, победом и самодоказивањем доводи спортисте у искушење да користе забрањена средства због постизања што бољих резултата. Без обзира што су штетне последице примене забрањених супстанци познате, престиж и потреба за доминацијом на спортским теренима довела је до тога, да је њихова примена у спорту присутна. Данас, допинг представља један од највећих проблема у спорту, а борба против њега је стратешки циљ на глобалном и националном нивоу. У борби против допинга у спорту укључени су Светска антидопинг агенција, Међународни олимпијски комитет, међународне спортске федерације, националне антидопинг агенције, национални спортски савези, као и државе са својим репресивним апаратом. У раду је указано на различиту етимологију и феноменологију допинга, почетке допинговања у спорту, спортске допинг скандале, као и најважнија међународна документа која уређују ову проблематику. Посебан осврт у раду указује на кривичноправно и прекршајноправно санкционисање допинга у спорту. Допинг у спорту у Србији забрањен је Законом о спречавању допинга у спорту из 2005, којим су прописане мере и активности за његово спречавање. У том контексту, прописана су и три кривична дела: употреба допинг средстава; омогућавање употребе допинг средстава; и неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава. Поред тога, овај закон у циљу сузбијања злоупотреба допинга прописује и два прекршаја. Све чешћи, и учестали допинг скандали указују, да је допинг и поред дугогодишњег санкционисања и даље присутан у спорту, што намеће закључак да само санкционисање до сада није дало задовољавајуће резултате.
keywords ДОПИНГ / СПОРТ / САНКЦИЈЕ / КРИВИЧНО ПРАВО
 
Б. Паугашова, Т. Габрис, У. Зматлан-Габрис, М. Озимек, М. Пупиш, Л. Јанчокова, Р. Павловић. Матеј Бел Унив., Словачка; Унив. физ. васпитања, Пољска; Академија физ. васпитања, Пољска; Унив. у И. Сарајеву, Реп. Српска, БиХ.
indent Сажетак
Координација има важну улогу у извођењима комплексне физичке активности која се јавља током биатлонске трке. Одређен је ниво способности координације мерењем: времена једноставне реакције на визуелни стимуланс при мировању; мерењем времена одговора комплексне реакције на визуелне стимулансе, тако што се мери ефекат визуелно-моторичке координације (дела способности оријентације –тест Piórkowski); и мерењем ефекта визуелно-моторичке координације (дела способности оријентације – тест Krzyżowy). Уз то, изведен је тест једноставне и комплексне реакције, после краткотрајног и дуготрајног вежбања. Међу тестираним спортисткињама, најбоље резултате и при мировању и после вежбања постигле су две спортисткиње из Словачке. Оба резултата су била изнад просечних и мало изнад просечних. Да би се развила физичка координација, препоручено је биатлонцима да раде већ познате вежбе у различитим условима окружења, док вежбају нове вежбе координације, које су посебно систематичне јер се не усредсређују на максимално побољшање, већ на стицање опште способности за вежбање које се примењује у првом делу тренинга.
keywords СПОСОБНОСТ КООРДИНАЦИЈЕ / МЕТОДЕ КООРДИНАЦИЈЕ / РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ
 
В. Јаковљевић, А. Љубојевић, Т. Каралић, Н. Гердијан, Ж. Вукић.
Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, Република Српска, БиХ.
indent Сажетак
На узорку од 71 испитаника, и то 37 дјечака и 34 дјевојчице, узраста четвртог разреда основне школе, односно 9 година +/- 6 мјесеци, извршена је процјена повезаности и предикције максималне потрошње кисеоника на основу мјера морфолошког простора. Максимална потрошња кисеоника је мјерена индиректном методом, помоћу теренског теста максималног вишестепеног оптерећења повратним трчањем на 20 метара. Простор морфологије је анализиран на основу 5 мјера лонгитудиналне димензионалности, 4 мјере волуминозности и масе тијела и 3 мјере трансверзалне димензионалности. Резултати корелационе анализе су показали да код оба пола не постоји статистички значајна повезаност резултата максималне потрошње кисеоника и мјера лондитудиналне димензионалности, а регресиона анализа је потврдила да не постоји статистички значајна предикција максималне потрошње кисеоника на основу мјера лонгитудиналне димензионалности. Док је корелациона анализа утврдила да дио мјера волуминозности и масе тијела и трансверзалне димензионалности имају статистички значајну повезаност само код испитаница женског пола са резултатима максималне потрошње кисеоника. Регресиона анализа је показала статисички значајну предикцију максималне потрошње кисеоника на основу дјела мјера волуминозности и масе тијела и трансверзалне димензионалности. Утврдило се да ће испитанице женског пола са већим волуменима наткољенице и поткољенице, односно са мањим дијаметрима зглоба кољена и скочног зглоба остварити боље резултате на примјењеном тесту, а самим тим и већу максималну потрошњу кисеоника.
keywords ЛОНГИТУДИНАЛНА ДИМЕНЗИОНАЛНОСТ / ВОЛУМИНОЗНОСТ И МАСА ТИЈЕЛА / ТРАНСВЕРЗАЛНА ДИМЕНЗИОНАЛНОСТ / ТЕСТ МАКСИМАЛНОГ ВИШЕСТЕПЕНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА / ПОВРАТНА ТРЧАЊА НА 20 М
 
Иван Зарић.
Женски кошаркашки клуб "Црвена звезда" Београд.
indent Сажетак
Циљ рада је био утврђивање промена моторичких и функционалних способности кошаркашица насталих утицајем шестонедељног тренажног процеса. Шестонедељни тренажни процес (припремни период јуниорске женске кошаркашке репрезентације Србије за Европско првенство), обухватао је 43 дана, 53 појединачна тренинга и 8 утакмица. Узорак испитаника чинили су тринаест кошаркашица, јуниорске репрезентације Србије, просечне старости 17.76 (±0.43) година. Прво тестирање је извршено на почетку тренажног процеса, а друго тестирање на крају тренажног процеса који је трајао шест недеља. Одабраним тестовима процењиване су моторичке способности: брзина, снага, агилност, гипкост и издржљивост. Резултати истраживања показују да између аритметичке средине иницијалног и финалног тестирања, готово у свим тестовима (Дубоки претклон, Спринт 10 m, Летећи спринт 10 m, Спринт 20 m, Т – тест, Скок из получучња, YО YО интермитентни тест) постоји статистички значајна разлика (p < 0.01), док у тесту Скок са почучњем и у тесту Скок са почучњем са замахом рукама позитивна разлика постоји, али није статистички значајна.
keywords ПРОГРАМ ТРЕНИНГА / ТЕСТИРАЊЕ / БРЗИНА / ПОКРЕТЉИВОСТ / АГИЛНОСТ / СНАГА / ИЗДРЖЉИВОСТ
 
Н. Болас, И. Јухас, Н. Јанковић, М. Матић.
Гимназија у Сересу, Грчка; Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Трчање равномерном брзином је, како у физичком, тако и у тактичком погледу, значајан фактор у постизању резултата у трчању на средње и дуге дистанце. Одговарајућа стратегија трчања тактички ефикасне трке започиње одабирањем оптималне брзине трчања. На узорку испитаника (N=43), који су сачињавали студенти Факултета спортa и физичког васпитањa, Универзитета у Београду, примењена су два модела тренинга у трајању од шест недеља. Циљ истраживања је био да се утврди како ће примењени модели тренинга трчања утицати на одступање брзине трчања од средње вредности у трчању на дистанци од 2400 м када се трчи на најбољи резултат, као и колико ће примењени модели тренинга утицати на побољшање аеробних способности, изражено кроз максималну потрошњу кисеоника. Анализа добијених резултата је показала да није било статистички значајних разлика просечног одступања брзина трчања од средње брзине трчања на 2400 м код обе експерименталне групе на иницијалном (Г1=2.44±1.74 % и Г2=1±0.75 %) и финалном мерењу (Г1=3.72±3.69 % и Г2=4.57±3.63 %). Иако се нису појавиле статистички значајне разлике после тренажног стимулуса на оба финална мерења, испитаници су остварили бољи резултат, односно поправили брзину трчања на финалном (Г1=4.12±0.48 m/s и Г2=4.23±0.31 m/s) у односу на иницијално мерење (Г1=3.7±0.36 m/s и Г2=3.84±0.38 m/s). Резултати истраживања су показали да код обе групе постоји статистички значајан напредак на финалном (Г1=56.05±6.91 ml/kg/min и Г2=59.55±6.95 ml/kg/min) у односу на иницијално мерење (Г1=53.71±7.23 ml/kg/min и Г2=54.58±6.49 ml/kg/min) у показатељу максималне потрошње кисеоника, тако да су оба тренажна метода имала значајан утицај на ову варијаблу. Резултати истраживања би могли да имају значајан допринос у раду са студентима и школском популацијом уз претпоставку да се на часовима теоријске и практичне наставе прво образују, а затим оспособе да сами створе „осећај простора и времена“ у правцу повећања ефикасности трчања на средњим и дугим дистанцама, које се у крајњем манифестује кроз остварени бољи резултат.
keywords АТЛЕТИКА / СРЕДЊА ДИСТАНЦА / ТЕМПО
 
Миодраг Степановић, Павле Врачарић.
Гимназија Смедерево; Часопис "Око соколово".
indent Увод
Ове године, 3. марта (2014) у Смедереву је одржана промоција монографске публикације „С­колство у Смедереву, 101 година соколства и 128 година гимнастике (1885-2013)“ аутора др Владана Вукашиновића. Монографија је објављена поводом обележавања значајног спортског јубилеја у Смедереву и Соколског друштва „Смедерево“ – века соколства у Смедереву. Са личним задовољством, али и са професионалном обавезом, прихватили смо да будемо рецезенти ове публикације и за овај часопис напишемо приказ књиге аутора Владана Вукашиновића.
   
 
Проф. др Петар Седић (1932-2014)
 
indent Увод
У Београду је у уторак 4. фебруара, у 82. години преминуо, а у петак 7. фебруара 2014. на гробљу Лешће сахрањен, професор Петар Седић, истакнути југословенски и српски спортиста, спортски радник и педагог, и универзитетски професор у пензији.
Испраћају уваженог професора београдског Факултета спорта и физичког васпитања присуствовали су многи Београђани, рођаци, пријатељи и познаници. У име колега, радника и студената Факултета, и његових некадашњих студената, на вечни пут мира и спокоја опростио се проф. др Владан Вукашиновић.