Банер
Српски
Повезаност интензитета и деловања предтакмичарске анксиозности са учесталошћу и ефикасношћу превладавања
Штампа
Ел. пошта
недеља, 21 август 2022 18:13
daEgav4bn
Ана В. Весковић, Драгиша Стаменковић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија;
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија.

indent Сажетак
Полазећи од значаја такмичарске анксиозности и превладавањa за такмичарско постигнуће, овај рад испитује релације између ове две групе варијабли. Први циљ био је да се утврди интензитет и деловање стања анксиозности, учесталост примене и ефикасност стратегија и димензија превладавања. Други циљ био је да се утврди повезаност између учесталости примене и ефикасности стратегија и димензија превладавања. Трећи циљ био је да се испита да ли постоји разлика у учесталости примене и у ефикасности димензија превладавања између кошаркашица које доживљавају анксиозност и самопоуздање различитог степена и које различито интерпретирају њихово деловање на извођење. У узорку је било 58 високо успешних кошаркашица које се такмиче у оквиру највишег националног нивоа (Mгод = 15.86; Mсп.стаж.= 5.85). Испитанице су попуњавале следеће упитнике: SCAI-2, SCAI -2-d и CICS, уз додату скалу за ефикасност превладавања за CICS. Кошаркашице доживљавају ниску анксиозност али изражено самопоуздање. Опажају да анксиозност благо негативно, а самопоуздање позитивно делује на извођење. Оне најчешће примењују превладавање усмерено на задатак и процењују га као најефикаснијим. Повезаност између учесталости и процене ефикасности превладавања је позитивна, у распону од умерене до веома јаке. Кошаркашице са вишим степеном когнитивне анксиозности, чешће примењују превладавање усмерено на премештање пажње и превладавање усмерено на ослобађање тензије, док оне са вишом соматском анксиозношћу, чешће примењују превладавање усмерено на ослобађање и превладавање усмерено на задатак. Што је израженије самопоуздање, кошаркашице превладавање усмерено на задатак процењују као ефикасније, а превладавање усмерено на ослобађање тензије као мање ефикасно. Добијени резултати, могу да имају примену у психолошкој припреми за такмичење.

 

keywords СТАЊЕ АНКСИОЗНОСТИ / ТРЕНУТНО ПРЕВЛАДАВАЊЕ / ТАКМИЧЕЊЕ / ВИСОКО УСПЕШНЕ КОШАРКАШИЦЕ