Банер
Српски
Роберт Ропрет.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Предмет рада је област повређивања у алпском и сноуборд скијању, а циљ дефинисање карактеристика повреда и фактора ризика као основа за формирање мера превенције. Прегледом досадашњих радова, анализиране су врсте повреда и фактори ризика повређивања. Последњих тридесет година број повреда се генерално смањио за 50-70%. У типу повреда су забележене промене, као и да се број појединих повреда повећао. Утврђено је да постоји међусобна разлика у броју и структури повреда скијаша и сноубордера. Повреде се могу класификовати тополошки или према факторима ризика. Фактори ризика могу бити вишеструки: карактеристике опреме, карактеристике стазе и снежне подлоге, заштитна опрема, узраст, пол, физичка кондиција, ризична понашања, доба дана, дисциплине у скијању, климатски фактори, окружење других скијаша и др. Анализом наведених фактора закључено је да постоје три "субјекта" у примени мера безбедности: држава која прописује законе (надлежна министарства), власници или организатори пружања услуга у скијању (ски центри, ски сервиси, ски школе, клубови) и сами скијаши и сноубордери.
keywords ФАКТОРИ РИЗИКА / ЗАШТИТНА ОПРЕМА / БЕЗБЕДНОСТ / ОДГОВОРНОСТ
 
В. Мрдаковић, С. Костић, Н. Јанковић, М. Матић, Ф. Кукић, М. Убовић, Д. Илић.
Унив. у Београду, ФСФВ; Техничка школа Уб; PROFEX – Академија здравог живота.
indent Сажетак
Предмет ове студије је кинематичко анализирње технике бочног волеј ударца у фудбалу код врхунских фудбалера, као и испитивање на који начин се одређене кинематичке варијабле овог фудбалског елемента модулирају у односу на промену брзине и висине долазеће лопте. Истраживање је спроведено на узорку од 30 професионалних фудбалера. Испитаници су имали задатак да изведу бочни волеј ударац, гађајући гол лоптом која им је долазила у три различите висине и три различите брзине. Анализирано је укупно седам зависних варијабли: Максималне линијске брзине стопала (V_STOP_max), колена (V_KOL_max) и кука (V_KUK_max) Максимале угаоне брзине у зглобу колена (W_KOL_max) и кука (W_KUK_max), затим Дистанца између стопала и кука у тренутку контакта са лоптом (D_kuk.stopalo_tk), и Угла које зкалапају осе раме-кук и кук-стопало у тренутку контакта са лоптом (α_RKS_tk). Такође, за потребе дескриптивне кинематичке анализе током различитих фаза извођења бочног волеј ударца коришћене су варијабле промене угла и угаоне брзине у зглобовима кука и колена, као и промена линијске брзине стопала, колена и кука. Експеримент је изведен уз помоћу Qualisys система за 3Д кинематичку анализу. Варијабле су статистички обрађене двофакторском АНОВА анализом са поновљеним мерењима, у оквиру које су испитивани ефекти брзине и висине долазеће лопте. Добијени резултати показују да се варијабла V_STOP_max повећавала са повећањем брзине лопте, као и да се смањивала са повећањем висине лопте. Сличан смер промена је примећен код V_KUK_max, али је уочена само тенденција ка статистичкој значајности. Такође, уочено је да повећање брзине долазеће лопте има ефекат на повећање D_kuk.stopalo_tk, као и на повећање α_RKS_tk, док је повећање брзине долазеће лопте утицало на смањење W_KUK_max. Промене механичких услова извођења бочног волеј ударца утицале су на модулацију остварене брзине крајње проксималних и дисталних крајева кинетичког ланца, тј. зглоба кука и стопала, док је функција зглоба колена пре свега била усмерена на фино подешавање дистанце између позиције испитаника и лопте.
keywords ТЕХНИКА ФУДБАЛА / КООРДИНАЦИЈА / БРЗИНА / УГАОНА БРЗИНА / УГЛОВИ У ЗГЛОБОВИМА
 
Слободанка Добријевић, Милинко Дабовић, Лидија Московљевић.
Спортски клуб "Ин", Београд; Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Развој моторичких способности тече према одређеним законитостима, које су у периоду раста и развоја организма посебно везане за узрасне карактеристике. Циљ овог истраживања је утврђивање тренда развоја неких моторичких способности код девојчица које се баве ритмичком гимнастиком. Истраживање је извршено на узорку од 202 девојчице узраста 5 до 14 година, које су према узрасту подељене у више субузорака. Применом одређених тестова за процену координације, агилности, експлозивне снаге и равнотеже, извршена је процена моторичког статуса, а т-тестом утврђена је значајност разлика у постигнутим резултатима код испитаница различитог узраста. На основу добијених резултата, јасно се види да развој моторичких способности не тече уједначено кроз посматрани период развоја. Показало се да је генерално најосетљивији период у развоју свих анализираних моторичких способности између 6. и 11. године, као и да свака од посматраних способноси кроз овај период показује различит тренд развоја.
keywords КООРДИНАЦИЈА / АГИЛНОСТ / ЕКСПЛОЗИВНА СНАГА / РАВНОТЕЖА / СЕНЗИТИВНИ ПЕРИОДИ
 
Јошко Синдик.
Институт за антрополошка истраживања Загреб, Хрватска.
indent Сажетак
Циљ истраживања био је поређење психолошких вештина важних за постизање спортских постигнућа у два узорка: спортских тренера у различитим врстама спортова (полазника семинара за тренере на Хрватској олимпијској академији) и стонотенисера рекреативаца (који играју у Удружењу стонотенисера рекреативаца СОКАЗ у Загребу). Кориштена је прилагођена холандска верзија Инвентара психолошких спортских вештина за младе (PSIS–Youth). Повезаности између различитих психолошких вештина израчунате су посебно за сваки узорак, а потом су психолошке вештине доведене у везу и с низом социо-демографских варијабли, као и варијабле повезане и са спортским искуствима. Разлике у основним психолошким вештинама су анализиране у односу на различите независне варијабле. Интеркорелационе матрице показују сличне трендове и за спортске тренере и стонотенисере рекреативце. Степен образовања, узраст, ранг такмичења, позиција на ранг-листи, те такмичарско искуство, у ниским су корелацијама с психолошким вештинама код стонотенисера. Од свих испитиваних психолошких вештина, мотивација се показала најважнијом психолошком вештином у смислу разликовања стонотенисера и спортских тренера у већини независних варијабли. С друге стране, у правилу су се показали мотивисанијим тренери који су завршили своју спортску каријеру својевољно или због мањка даљих амбиција, у односу на оне који су морали завршити каријеру изненада или без своје воље.
keywords МОТИВАЦИЈА / ПСИХОЛОШКА ПРИПРЕМЉЕНОСТ / СПОРТСКО ИСКУСТВО
 
Георгиос Пападопулос, Василиос Каимакамис, Милтиадис Проиос, Димитриос Каимакамис.
Аристотелов универзитет у Солуну, оделење за физичко васпитање и спорт, Солун, Грчка.
indent Сажетак
Вратило је, као гимнастичку справу, изумео оснивач немачког гимнастичког система Лудвиг Јан 1811. године, а касније су га развијали он и његови студенти. Јаново примитивно вратило није било ништа више од дрвене шипке која је била причвршћена између два дрвета. Касније су конструктори производили вратила причвршћена за земљу, са два стуба и са различитим распоредом и величинама. Вежбе су биле углавном статичне, динамичне и близу шипке, пошто ова дрвена вратила нису дозвољавала велеокрете. Истовремено је уведено специјално побољшање за шипку, да би је начинили издржљивом и лаком за употребу. Средином 19. века почеле су да се појављују металне шипке које су повољно утицале на квалитет и квантитет вежби. У исто време су ова справа и паралелни разбој установљени како доминантне справе немачког гимнастичког система. Циљ овог истраживања је био да испита и покаже главне особине развоја вратила (вежбе, правила и справа) током прве половине 19. века.
keywords ЈАН / СТУБОВИ / ДРВЕНА ШИПКА / ДИНАМИЧКО-СТАТИЧНА ВЕЖБАЊА
 
Владан Вукашиновић, Слађана Мијатовић, Соња Коцић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија.
indent Сажетак
У раду су приказани резултати истраживања чији је циљ био да се да се пронађу, систематизују и критички сагледају подаци о патриотској улози соколске организације и њених припадника, имајући у виду рефлексе укупних друштвено-историјских збивања у периоду од настанка соколства до завршетка Другог светског рата. Друштвене, економске, културне, а пре свега, политичке прилике, битно су утицале на карактер деловања соколске организације. У бурној прошлости Соко је делио судбину своје државе и свог народа, због тога је ова теловежбена организација временом прерасла у соколски покрет. Соко је, поред телесног вежбања, стремио високим циљевима: моралном и културном препороду, националној слободи, заједништву народа. Просвећивањем соколског чланства, развијана је снажна и свестрана личност, са осећајем националне припадности, слободе, социјалне једнакости. Демократичност сокола, патриотизам, човекољубље, веровање у идеале, допринели су угледу сокола у становништву, што је значајно утицало на остварење једног од главних циљева соколског покрета - стварање заједничке државе и достизање виших домета на војном, привредном и друштвено-културном плану. Резултати истраживања указују да је током Првог светског рата Соко подржавао уједињавање народа у јединствену државу. Због тога су соколи у "велеиздајничким" судским процесима осуђивани на робију, прогон и интернацију, стрељани и вешани. Дух патриотизма и јак национални и општејугословенски осећај пратио је соколе и касније, у бескoмпромисној борби са сепаратистичким и профашистичким снагама приликом све чешћих појава удара на интегритет државе. У првим данима окупације соколство је представљало кохезиони и мобилишући фактор у становништву. Почетком 1940. Соко је имао око 350.000 чланова, што је сматрано "другим ешалоном" одбране Краљевине Југославије.
keywords СОКОЛСКА ИДЕОЛОГИЈА / РОДОЉУБЉЕ СОКОЛА / ИНТЕГРИТЕТ ДРЖАВЕ / СОКОЛСКИ КРЕДО
 
Роберт Ропрет, Драгана Јаначковић-Ћупић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија; ЈП Скијалишта Србије.
indent Сажетак
Безбедност у скијању и сноуборду се може посматрати са три аспекта одговорности: држава која прописује законе (надлежна министарства), власници или организатори пружања услуга у скијању (ски центри, ски сервиси, ски школе, клубови) и сами скијаши и сноубордери. Предмет рада је анализа садржаја нормативних аката у Републици Србији која се односе на безбедност на скијалиштима. Утврђено је да постоји више законских докумената и правилника издатих од стране надлежних министарстава и да је област безбедности у значајној мери регулисана. Недостаци су у непотпуној примени постојећих прописа и недостатку подзаконских докумената. Није регулисана област изнајмљивања опреме у ски сервисима упркос великом броју повреда због коришћења неадекватне опреме. Систем евидентирања и анализе повреда није уређен у оквиру јединственог система, а постојећа евиденција повреда не обухвата податке значајне за анализу узрока повреда. Активности у циљу развоја стратегије безбедности се могу реализовати кроз мере: јавне политике, технологије и образовања.
keywords НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТА / ПРЕВЕНЦИЈА / СТРАТЕГИЈА / БЕЗБЕДНОСТ / ОБРАЗОВАЊЕ