Банер
Српски
Опажена мотивациона клима креирана од стране тренера и физичка самоефикасност као предиктори спортског задовољства код младих српских спортисткиња
Штампа
Ел. пошта
уторак, 01 децембар 2020 19:38
Јована Трбојевић, Сања Мандарић, Јелица Петровић.
Матица Српска, Нови Сад, Србија; ФСФВ, Универзитет у Београду;
Филозофски факултет, Одсек за психологију, Универзитет у Новом Саду.

indent Сажетак
Полазећи од теорије циљева, али и Бандурине теорије самоефикасности и тријадног модела реципрочне узрочности, овај рад испитује релације опажене мотивационе климе креиране од стране тренера и физичке самоефикасности младих спортисткиња са степеном задовољства у спорту. Узорак се састојао од 117 младих спортисткиња, узраста 11 и 17 година (M= 13,62) из Србије, које тренирају одбојку (N=51), кошарку (N=48) и рукомет (N=18) у различитим клубовима. Током s2017. године, испитанице су попуњавале Упитник о задовољству спортиста (Athlete Satisfaction Questionnaire – ASQ, Riemer, & Chelladurai, 1998) - субскалу задовољство личним извођењем и искоришћеношћу способности спортиста; Упитник опажене мотивационе климе у спорту, креирану од стране тренера (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire -2 - PMCSQ-2 (Newton, Duda & Yin, 2000) - скраћену верзију која издваја три субскале: мотивациону климу усмерену на учење, фаворизовање играча и кажњавање; Упитник физичке самоефикасности (The Physical Self-Efficacy Scale, Ryckman et al., 1982) - субскала опажене физичке способности. Резултати регресионе анализе показују да опажена мотивациона клима, креирана од стране тренера и опажена физичка способност, представљају значајне предикторе (F(4,107)= 31.78, p=.00) који објашњавају 55% варијансе задовољства спортисткиња. Као значајни индивидуални предиктори издвојили су се мотивациона клима усмерена на учење и опажена физичка способност. Начин на који спортисткиње опажају понашање тренера, али и сопствену физичку самоефикасност, повезани су са задовољством у спорту. Спортисти који имају изражен степен задовољства у спорту постижу значајне спортске резултате и настављају да се континуирано баве спортом. Значај добијених резултата огледа се у бољем разумевању фактора који доприносе задовољству код младих спортисткиња и креирању превентивних програма у спречавању одустајања од спорта код адолесценткиња спортискиња.

 

keywords АДОЛЕСЦЕНЦИЈА / ОМЛАДИНСКИ СПОРТ / ФИЗИЧКИ СЕЛФ / СПОРТИСТКИЊЕ