Banner
English
Социодемографске и психолошке карактеристике ученика као предиктори става према физичком васпитању
Print
E-mail
Ана Орлић, Јелена Мијатовић, Душанка Лазаревић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања; Универзитет у Београду, Филозофски факултет, МАС.

indent Сажетак
Став ученика према физичком васпитању (ФВ) је један од важних показатеља укључености у наставу и физичке активности ван школе. Основни циљ овог истраживања је био да се испита предиктивна вредност социодемографских и психолошких карактеристика ученика раног и средњег адолесцентног узраста у формирању става према ФВ. Испитивани су пол, узраст, академски селф-концепт у ФВ и стање анксиозности у ФВ. Поред тога, проверена је повезаност ставова према ФВ са успешношћу у настави ФВ и бављењу физичким активностима ван школе. Узорком је обухваћен 251 ученик основне и средње школе, од 13 до 17 година. Од инструмената су примењени Скала ставова према физичком васпитању (PEAS), Academic Self-Description Questionnaire (ASDQ II) и Physical Education State Anxiety Scale (PESAS) са супскалама: соматска анксиозност, когнитивни процеси и брига, као и додатни упитник са питањима о полу, узрасту, оцени из ФВ и бављењу физичким активностима ван школе. Резултати су показали да су ставови према ФВ у позитивној корелацији са академским селф-концептом у ФВ, а у негативној корелацији са све три компоненте стања анксиозности у ФВ. Резултати хијерархијске мултипле регресије указују да су значајни предиктори става ученика према ФВ, академски селф-концепт у ФВ и соматска компонета стања анксиозности у ФВ. Такође, показано је да су ставови ученика повезани са успешношћу у ФВ и бављењем физичким активностима ван школе. Закључено је, да је у циљу формирања позитивних ставова према ФВ, потребно код ученика јачати академски селф-концепт у ФВ и створити наставну климу у којој ће ученици доживљавати позитивна емоционална искуства.

 

keywords АКАДЕМСКИ СЕЛФ-КОНЦЕПТ У ФВ / СТАЊЕ АНКСИОЗНОСТИ У ФВ / ПОЛ / УЗРАСТ / ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ