Banner
English
Социјална подршка и физичка активност ученика основне школе
Print
E-mail
Живан Н. Милошевић, Татјана Тубић.
Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања.

indent Сажетак
Циљ овог рада је да испита да ли постоје разлике у нивоу физичке активности ученика и ученица у зависности од њихове перцепције различитих домена социјалне подршке. У истраживању је учествовало укупно 165 ученика петог разреда основне школе, од тога 88 ученица и 77 ученика. Примењена је Скала социјалне подршке за децу (Social Support Scale for Children, SSSC; Harter, 1985) која садржи четири субскале, а то су социјална подршка родитеља, социјална подршка другова из разреда, социјална подршка наставника и социјална подршка блиских пријатеља. Подаци о физичкој активности ученика добијени су применом Међународног упитника о физичкој активности (International Physical Activity Questionnaire, IPAQ; Craig et al., 2003), заснованом на самопроцени физичке активности. Резултати мултипле регресионе анализе указују да систем предикторских варијабли специфичних домена опажене социјалне подршке има статистички значајан утицај на интензивну физичку активност ученика мушког пола. Социјална подршка блиских пријатеља показала се као фактор који највише утиче на њихову интензивну и укупну физичку активност. Код ученица није уочен статистички значајан утицај система предикторских варијабли ни на један од типова физичке активности. Посматрајући утицај појединих варијабли социјалне подршке, социјална подршка родитеља има највећи утицај на умерену физичку активност ученица. Овај рад представља прилог идентификацији фактора који утичу на учешће деце у физичкој активности, а у циљу развијања делотворних стратегија и интервенција које ће омогућити мотивисаност и уживање у физичкој активности.

 

keywords СОЦИЈАЛНИ УТИЦАЈ / СОЦИЈАЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА / ТИПОВИ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ