Banner
English
Експлозивна јачина (сила) различитих мишићних група џудиста кадетског узраста у функцији пола
Print
E-mail
Стефан Марковић, Миливој Допсај, Стеван Јовановић, Тијана Русовац, Наташа Цветковски.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања; Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања.

indent Сажетак
Циљ овог рада је утврђивање разлика између опште и специфичне експлозивне јачине (силе) код џудиста и џудисткиња кадетског узраста. Резултати мерених контрактилних способности су добијени применом стандардизоване батерије тестова, уз коришћење методе изометријске динамометрије, за пет мишићних група и то: мишића прегибача прстију леве и десне шаке, опружача леђно-слабинске мускулатуре, опружача ногу и опружача скочног зглоба. Мерење је обухватило узорак од укупно 14 испитаника и испитаница који су се такмичили у систему појединачног националног првенства Републике Србије за одговарајући узраст. На основу добијених резултата се може тврдити да постоји генерална статистички значајна разлика тестираних џудиста у функцији пола и то, како између апсолутних вредности варијабли опште и специфичне експлозиве јачине (силе), на нивоу Wilks' Lambda Value 0.000, F=898.61, p=0.000, тако и између парцијализованих (релативних) вредности мерених варијабли на нивоу Wilks' Lambda Value 0.001, F=325.71, p=0.000. Највећи ниво разлике између пола, а у односу на апсолутне вредности, је утврђен код варијабли специфичне експлозивне јачине (силе) и то за леву шаку (RFDmax_ŠL, p=0.001), за мишиће опружаче ногу (RFDmax_NOGE, p=0.003), те за десну шаку (RFDmax_ŠD, p=0.005). У односу на парцијализоване вредности варијабли на основу скелетне мишићне масе (SMM), највећи ниво разлике је утврђен код варијабли специфичне експлозивне јачине (силе) и то за леву и десну шаку, респективно (RFDmax_ŠLSMM, p=0.000; RFDmaxŠDSMM, p=0.003). Сумарна вредност индекса полног диморфизма (IPD) са за апсолутну општу (RFDFmax) и специфичну (RFDmax) експлозивну јачину (силу) налази на нивоу од 71.55 и 53.09%, што значи да су тестиране девојчице достигле 71.55% и 53.09% датих контрактилних карактеристика у односу на тестиране дечаке. Међутим, када се мерене варијабле парцијализују у односу на SMM, поменуте разлике у финкцији пола се смањују на ниво од 101.98 и 71.58%. Генерално посматрано, добијени резултати су показали да постоје методолошке индиције научне оправданости у односу на парцијализацију резултата експлозивне јачине, као мере развијености контрактилног мишићног потенцијала за што интензивније испољавање мишићне силе у јединици времена, у односу на скелетну мишићну масу.

 

keywords ЏУДО / КАДЕТИ / ИЗОМЕТРИЈСКА ДИНАМОМЕТРИЈА / ЕКСПЛОЗИВНА ЈАЧИНА (СИЛА)